11 درصد هیچ چیز نیست.... شاید حتی این درصد برای رخداد و یا آسیب سایبری چندان جدی به نظر نرسد؛