مؤسسات درمانی درحال حاضر دارند با ویروس همه‌گیرِ کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند؛ از این رو می‌بایست محافظت سایبری‌شان را خود برعهده گیریم. ما برای راهکارهای هسته‌ایِ خود لایسنس‌های شش‌ماهه‌ای را ارائه می‌دهیم. متأسفانه برخی مجرمان سایبری مسری بودن این ویروس را فرصتی طلایی تلقی کرده تا بواسطه‌ی آن حمله‌ای سایبری راه بیاندازند. در حال حاضر، سازمان‌های دارویی بیش از هر زمان دیگری نیاز دارند تا از زیرساخت‌های اطلاعاتی‌شان محافظت تمام‌عیار صورت گیرد.