مفهوم ایر-گپ مانند یک گلوله جادویی که زمانی چنین پنداشته می‌شد نیست، اما نه به دلایلی که شما ممکن است انتظار داشته باشید.